از بازگشت معروف و موسوی تا جذب ستاره‌ها - برگزیده ها