اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای زیرساخت گلخانه‌های اردبیل - برگزیده ها