اتباع خارجی با شرکت در طرح شناسایی، اقامت موقت دریافت می‌کنند - برگزیده ها