آنتتوکونمپو دستاورد عبدالجبار را تکرار کرد - برگزیده ها