آماده باش در آمریکا برای حملات احتمالی، همزمان با تخلیه گسترده از افغانستان - برگزیده ها