توافق ایران و عربستان در چه محلی انجام شد؟

توافق ایران و عربستان در چه محلی انجام شد؟

به گزارش ایسنا، چانگ هووآ سفیر چین در تهران در توئیتی با انتشار فیلمی از چاینادیلی در معرفی مهمانسرای ملی دیاو یو تای چین نوشت: با هم از مهمانسرای ملی دیاو یو تای بازدید کنیم. در ماه گذشته، آقای رئیسی رئیس جمهور ایران با هیئت خود در  همین جا اقامت داشتند. محمد کشاورز زاده سفیر کشورمان