اجرای پروژه مشترک ایران و فائو در راستای تولید پایدار

اجرای پروژه مشترک ایران و فائو در راستای تولید پایدار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، فرامک عزیزکریمی، مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه اولین همایش ملی طرح مشترک فائو و وزارت جهاد کشاورزی گفت: این همایش با مساعدت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و با حضور کارشناسان زراعت و ترویج جهاد کشاورزی و فائو