افزایش تولید و کیفی سازی برنج مانع واردات می شود

افزایش تولید و کیفی سازی برنج مانع واردات می شود

علیرضا مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: گیلان، استان توسعه مند و با قابلیت در حوزه کشاورزی و زراعت است. وی، برنج را از محصولات مهم و استراتژیک کشاورزی گیلان برشمرد و افزود: این استان تأمین کننده بخش مهمی از امنیت غذایی کشور است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت با اشاره