شکایت ایران علیه آمریکا در دادگاه لاهه - برگزیده ها