سبد معیشت چقدر در تعیین دستمزد کارگران نقش دارد؟

سبد معیشت چقدر در تعیین دستمزد کارگران نقش دارد؟

به گزارش خبرنگار مهر، طبق برآوردهای انجام شده، حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آنها دایره جمعیت کارگران به حدود ۴۸ میلیون نفر می‌رسد، از این رو تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. همچنین از سویی دیگر با