ایران در برنامه واکسیناسیون موفق تر از کشورهای پیشرفته بود

ایران در برنامه واکسیناسیون موفق تر از کشورهای پیشرفته بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای جلسه علی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با بیان تاریخچه شکل گیری این شورا در سال ۱۳۲۹ و با عنوان شورای بهداشت کشور گفت: در سال ۱۳۷۰ شورای غذا و تغذیه، در سال ۱۳۸۲ شورای عالی سلامت کشور و شورای سلامت استان به ریاست