تغییر ترکیب شورای عالی بیمه سلامت نباید معطل بماند

تغییر ترکیب شورای عالی بیمه سلامت نباید معطل بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، در این نامه عنوان داشته است: وفق تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مکرر در ماده ۹ احکام دائمی برنامه، از سال ۱۳۸۹ دولت مکلف شد لایحه تعیین ترکیب و وظایف جدید شورای عالی بیمه سلامت کشور را تقدیم مجلس نماید. متن اولیه این لایحه