معرفی روسای شورای شهر انزلی و آستارا

معرفی روسای شورای شهر انزلی و آستارا

امروز در هشتادو نهمین جلسه علنی شورای اسلامی بندرانزلی که با موضوع انتخاب هیأت رییسه جدید شورای اسلامی در محل این شورا برگزار شد، شعبان جعفری با ۵ رای و ۲ رای سفید از ۷ رای مأخوذه به عنوان رییس شورای اسلامی شهر بندرانزلی انتخاب شد. همچنین در این انتخابات سید ابراهیم مرتضوی به عنوان