750 هکتار درختکاری به ازای ساخت «سد نرماب»

750 هکتار درختکاری به ازای ساخت «سد نرماب»

سید محسن حسینی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه شرکت آب منطقه ای به عنوان یک نهاد خدمات رسان و دوستدار محیط زیست همواره به پیوست های زیست محیطی طرح های خود توجه می کند، اظهار کرد: هیچ گاه ما حاضر نیستیم برای پیشبرد اهداف عمرانی و یا حتی خدمت رسانی