نقش انتخابات لبنان در سرنوشت سیاسی این کشور

نقش انتخابات لبنان در سرنوشت سیاسی این کشور

احمد دستمالچیان در گفت وگو با ایسنا در ارزیابی خود از انتخابات پارلمانی لبنان اظهار داشت: از دیرباز دو مشکل عمده در لبنان وجود داشته که این کشور را رنج داده، نخست تنوع گروه ها و طوایف لبنان است که ارتباط و زندگی مردم را پیچیده کرده است، مساله دیگر دخالت کشورهای بیگانه در لبنان است،