اجرای خریدسربازی و جریمه ریالی غایبان دوباره تکرار می‌شود؟

اجرای خریدسربازی و جریمه ریالی غایبان دوباره تکرار می‌شود؟

به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر خبری پیرامون خرید سربازی به نقل از یکی از مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی منتشر شد که در آن شرایط خرید خدمت سربازی و حتی مبلغ مربوط به آن نیز اعلام شده بود. موضوعی که انتشار آن از سوی یک مسئول غیرمرتبط با حوزه سربازی عجیب به نظر می‌رسد.