ایران به ۲۸ کشور زرشک صادر کرد/ رشد ۴ درصدی صادرات

ایران به ۲۸ کشور زرشک صادر کرد/ رشد ۴ درصدی صادرات

به گزارش خبرگزاری مهر، زرشک یکی از محصولات مزیت دار تولید ایران است که با وجود مصرف بیشتر تولید در داخل، صادرات آن یکی از ارکان تولید بیشتر، رغبت کشاورزان شرق کشور به کشت و ارزآوری از طریق تجار برای کشور است. از کل میزان زرشک صادراتی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۲۰ هزار و