رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا - برگزیده ها