انقراض یک گونه جانوری در آب‌های چین

انقراض یک گونه جانوری در آب‌های چین

به گزارش ایسنا، یک گروه مطالعاتی از کارشناسان بریتانیایی و چینی دریافته‌اند که ساکنان سواحل دریای چین جنوبی در طول پنج سال گذشته تنها سه دوگونگ (گونه‌ای گاو دریایی) را مشاهده کرده‌اند. به گفته کارشناسان، شکار بیش از حد و از میان رفتن گیاهان کف دریا که دوگونگ‌ها از آن تغذیه می‌کنند دلیل کاهش سریع