بررسی اثربخشی استراتژی آزمایش‌های مکرر تشخیص کرونا

بررسی اثربخشی استراتژی آزمایش‌های مکرر تشخیص کرونا

به گزارش ایسنا، اما با گذشت دو سال از آغاز همه‌گیری، مقامات بهداشت و درمان در برخی از کشورها در مورد مزایای انجام آزمایش‌های مکرر و انبوه به منظور مهار عفونت‌ به‌ویژه با در نظر گرفتن میلیاردها هزینه ناشی از آن، پرسشهایی را مطرح کرده اند. مهمترین آنها دانمارک است که اوایل همه گیری یکی