پیش بینی وضعیت بازار گوشت قرمز در سال جدید

پیش بینی وضعیت بازار گوشت قرمز در سال جدید

به گزارش خبرنگار مهر، افشین صدر دادرس، مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در خصوص وضعیت گوشت در سال جدید به مهر گفت: بر اساس آماری که مرکز آمار داده است که مربوط به پاییز است حدود ۴۰ میلیون رأس دام گوسفند در کشور موجود بوده که حدود ۳۰ میلیون رأس دام مولد و ماده