درخواست از مجس برای بررسی لایحه «دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان»

درخواست از مجس برای بررسی لایحه «دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان»

به گزارش ایسنا، متناسب‌سازی از جمله مطالبات مهم بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بوده است تا آنکه اقداماتی پیرامون “متناسب سازی پرداخت مستمری ها” با هدف افزایش سطح معیشت مستمری بگیران و همسان سازی حقوق آنان با بازنشستگان کشوری بر اساس قانون برنامه ششم توسعه و مطالبه هزینه های مترتب بر آن از دولت دوازدهم آغاز