دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان - برگزیده ها