آصفری: حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری سیاسی است

آصفری: حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری سیاسی است

محمدحسن آصفری در گفت وگو با ایسنا ضمن محکومیت حکم دادگاه سوئد علیه حمید نوری، بیان کرد: از نظر بنده این حکم بیشتر جنبه سیاسی دارد به جای آنکه جنبه حقوقی داشته باشد. دادگاهی که نگاهش سیاسی باشد، نگاه فنی نیست. قطعا این نشانگر ضعف دستگاه حقوقی در سوئد است.  وی در ادامه اظهار کرد: