چرایی تغییر قواعد بازی در سوریه توسط روسیه با هماهنگی آمریکا

چرایی تغییر قواعد بازی در سوریه توسط روسیه با هماهنگی آمریکا

حسن لاسجردی در گفت و گو با ایسنا با بین اینکه نگاه دولت بایدن به موضوعات منطقه از جمله سوریه و تنشها در غرب آسیا متفاوت از  دولت قبلی  آمریکا است و او به دنبال این است که به نوعی چالشها را در منطقه کاهش دهد،  اظهار کرد : به نظر می رسد تصمیم دولت  مسکو برای رهگیری