تعیین تکلیف چگونگی تجویز و اصلاح روش‌های غربالگری جنین در ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت

تعیین تکلیف چگونگی تجویز و اصلاح روش‌های غربالگری جنین در ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت

به گزارش ایسنا، دکتر صابر جباری گفت: در راستای حفظ سلامت مادر و جنین در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نحوه استانداردسازی چگونگی تجویز و عملکرد پزشکان و اصلاح روش‌های غربالگری و تشخیصی به خوبی مشخص و معین شده است. وی در ادامه گفت: در این ماده قانون، هدف اصلی حفظ