تصرف زمینهای دولتی به صفر رسید

تصرف زمینهای دولتی به صفر رسید

به گزارش ایسنا، دولت برای پروژه چهار میلیون واحدی نهضت ملی مسکن نیاز به اراضی ملی و دولتی دارد. بر اساس آخرین اعلام محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی طی شش ماه گذشته تامین قطعی شده است؛ علاوه بر آن معادل یک میلیون و ۴۰۰ هزار