درمان آسیب ها و بیماری های چشم با قطره ساخت داخل

درمان آسیب ها و بیماری های چشم با قطره ساخت داخل

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه امیدی کارشناس واحد فرآورده‌های بیولوژیک، گفت: واحد فرآورده‌های بیولوژیک، یک واحد فرآوری و تولید محصولات دارویی بر اساس دانش پایه بیولوژی است. هدف و اولویت در این واحد، فرآوری و تولید محصولاتی است که یا نمونه خارجی آن در داخل کشور وجود ندارد؛ مانند قطره چشمی PRGF و یا اینکه