تولید تصادفی نمی تواند ضامن امنیت غذایی باشد

تولید تصادفی نمی تواند ضامن امنیت غذایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نیکبخت در دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی بر وزارتخانه جهاد کشاورزی، گفت: با عنایت به فرصت اندک در اختیار و گستردگی موضوعات بخش کشاورزی و با توجه به اینکه در آستانه آغاز بررسی برنامه هفتم توسعه کشور هستیم، برنامه‌های خود را بر اساس ۴ جهت‌گیری اصلی تقدیم حضور شما