۸۸ میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده است - برگزیده ها