۱۸ اردیبهشت زمان برگزاری انتخابات فدراسیون تیروکمان - برگزیده ها