یوسفی: وزارت جهاد کشاورزی به وضعیت کشاورزان رسیدگی کند - برگزیده ها