کار تیم ملی امید خیلی عقب است/ از شرط گذاشتن حبیب کاشانی اطلاع ندارم - برگزیده ها