چین امید دارد دولت جدید افغانستان میانه‌رو و فراگیر باشد - برگزیده ها