پیگیری وضعیت بازداشت شدگان جامعه پزشکی در دیدار دادستان کل کشور - برگزیده ها