پیش فروش نزدیک به دو میلیون لیتر بنزین - برگزیده ها