پیروزی قاطع فیوری برابر هموطنش و دفاع از عنوان قهرمانی - برگزیده ها