پولادگر: کشتی ۹۱ میلیارد گرفته است/ساعی و دبیر تفاهم نامه را امضا نکردند - برگزیده ها