«پری» مواجهه شاعرانه زندگی و مرگ زنانه است - برگزیده ها