وزارت خارجه فلسطین: شورای امنیت به مسئولیت‌هایش عمل کند - برگزیده ها