هشدارهای کرونایی باید محرک مردم برای رعایت دستورالعمل ها باشد - برگزیده ها