هزینه‌های شهرنشینان، دوبرابر یک خانوار روستایی - برگزیده ها