هدف آمریکا از تحریم‌های جدید، فشار بر تهران در میز مذاکرات و جنگ روانی است - برگزیده ها