نماینده خوی: مردم به لوازم گرمایشی نیاز دارند - برگزیده ها