نامه مشترک فیفا و AFC چه می‌گوید؟/ خبری از تعلیق و تهدید نیست - برگزیده ها