موافقت نامه تجارت آزاد با اوراسیا تا ۳ ماه دیگر امضا می شود - برگزیده ها