مشخص شدن نفرات برتر در ۳ وزن انتخابی کشتی فرنگی جوانان - برگزیده ها