مردم دیگر طاقت گرانی را ندارند/ دولت راهکاری به مردم نشان دهد - برگزیده ها