مدودف بار دیگر از جنگ هسته‌ای سخن گفت - برگزیده ها