مخالفت تشکیلات خودگردان فلسطین با پیشنهاد بایدن درباره فرودگاه "رامون " - برگزیده ها