مجموع واکسن های تزریق شده به بیش از ۱۱۹ میلیون دوز رسید - برگزیده ها